EU:n energiaomavaraisuus lisää investointeja

Eu­roo­pan unio­nin suuri ta­ri­na on olla rau­han­lii­ke. Eu­roo­pan unio­nin edel­tä­jän Eu­roo­pan hii­li- ja te­räyh­tei­sön tar­koi­tuk­se­na oli sitoa Rans­ka ja Saksa ta­lou­del­li­ses­ti yh­teen niin että pitkä vi­han­pi­to mai­den vä­lil­lä saa­tai­siin lop­pu­maan. Ta­voit­tees­sa on on­nis­tut­tu hyvin. Samaa stra­te­gi­aa pää­tet­tiin ko­keil­la Neu­vos­to­lii­ton rau­nioil­le syn­ty­neen Ve­nä­jän kans­sa. Saksa ra­ken­si val­ta­van riip­pu­vuus­suh­teen Ve­nä­jän ener­gi­aan ja lo­pet­ti ydin­voi­man käy­tön. Las­kel­ma meni pie­leen, koska Ve­nä­jä on Ve­nä­jä. Sitä ei en­si­si­jai­ses­ti kiin­nos­ta ta­lou­del­li­nen hy­vin­voin­ti vaan naa­pu­ria­luei­den alis­ta­mi­nen val­tan­sa alle. Nyt vir­hei­den hin­ta­na Saksa laa­jen­taa ki­vi­hii­lia­luei­taan ja ostaa kaa­pe­lia pit­kin poh­jois­mais­ta kai­ken lii­ke­ne­vän uusiu­tu­van ener­gian. Tällä on vai­ku­tuk­sen­sa säh­kön hin­ta­vaih­te­lui­hin myös Suo­mes­sa.

EU:n ener­gia­po­li­tii­kan on näy­tet­tä­vä suun­taa, mutta jä­tet­tä­vä työ yri­tyk­sil­le. Seu­raa­vi­na vuo­si­na Eu­roo­pan unio­nin on pa­nos­tet­ta­va ydin­voi­man li­sä­ra­ken­ta­mi­seen, uusiu­tu­van ener­gian saa­ta­vuu­teen ja uusiin in­ves­toin­tei­hin esi­mer­kik­si ak­ku­teol­li­suu­teen. Tämä avaa myös suo­ma­lai­sel­le osaa­mi­sel­le mah­dol­li­suuk­sia. In­ves­toin­nit on saa­ta­va käyn­tiin, mutta kil­pai­lu maa­il­man­mark­ki­noil­la kovaa. Tun­ne­lin pääs­sä hää­möt­tää ve­ty­ta­lous, mutta matka sinne on pitkä.

Suo­men nä­kö­kul­mas­ta on ole­mas­sa riski sille, että puh­das ener­gia tuo­te­taan poh­jois-Eu­roo­pas­sa, mutta nii­hin poh­jau­tu­vat in­ves­toin­nit teh­dään kes­ki-Eu­roop­paan.

Tuu­li­voi­man ra­ken­ta­mi­nen on voi­mak­kaas­sa kas­vus­sa. Sa­mal­la kas­vaa tarve sää­tö­voi­mal­le. Tuu­let­to­ma­na pak­kas­päi­vä­nä tar­vi­taan Suo­mes­sa kor­vaa­vaa tuo­tan­toa. Ener­gian­saan­ti on tur­vat­ta­va kai­kis­sa sää­olo­suh­teis­sa. Oma lu­kun­sa on ener­gia­tur­ve, joka on Suo­men eri­tyis­piir­re ja huol­to­var­muus­polt­toai­ne. Pääs­tö­kaup­pa on vie­nyt sen kil­pai­lu­ky­kyä, mutta Suomi ei edel­leen­kään sel­viä tiu­kan pai­kan tul­len ilman tur­vet­ta. Seu­raa­van eu­ro­par­la­men­tin yksi teh­tä­vä on huo­leh­tia siitä, että turve pysyy sal­lit­tu­jen ai­nei­den lis­tal­la. On myös huo­mioi­ta­va, että tur­peel­la on mui­ta­kin käyt­tö­koh­tei­ta ruu­an­tuo­tan­non kas­vua­lus­ta­na ja raa­ka-ai­nee­na kor­keam­man ja­los­tusas­teen tuot­teil­le.

Eu­roo­pan unio­nin ener­gia­po­li­tii­kan on ol­ta­va ko­ko­nai­suus, jossa huo­mioi­daan kes­tä­vyys ja jä­sen­mai­den eri­tyis­piir­teet. Suo­mes­ta löy­tyy mer­kit­tä­vää osaa­mis­ta uusiin tek­no­lo­gioi­hin. Eu­roo­pan par­la­ment­ti on hyvä vai­ku­tus­paik­ka uusien työ­paik­ko­jen syn­ty­mi­sel­le Suo­meen.

Janne San­ke­lo

eu­ro­vaa­lieh­do­kas (Kok)

Kau­ha­va

Jaa artikkeli