Janne kiertää ahkerasti Pohjanmaalla erilaisissa tilaisuuksissa. Tule tapaamaan Jannea ja kerro, mitkä ovat eduskuntavaalikauden 2019-2023 tärkeimmät tavoitteet alueen edunvalvonnassa. 

Tule tapaamaan Jannea

Tällä hetkellä ei ole tulevia tapahtumia.

JANNE TWITTERISSÄ

JANNE Facebookissa

Lue ajatuksiani 17.10 julkaistusta Pietarsaaren Sanomien haastattelusta.

LIIKENNE JA BIOTALOUS TYÖLISTALLA

Pietarsaaren kokoomus ei ase-
ta kevään eduskuntavaaleihin
ehdokasta omista riveistään,
vaan asettuu tuoreella pää-
töksellään Kauhavan Kortes-
järvellä asuvan Janne Sanke-
lon taakse.

Sankelo on peräti kahdes-
ti jäänyt ”sadasosan” päähän
kansanedustajan paikasta.
Vuonna 2007 hän hävisi pai-
kan Petri Pihlajaniemelle 10
äänellä. Seuraavissa vaaleis-
sa hän tuli valituksi, mutta ti-
pahti eduskunnasta vuoden
2015 vaaleissa vain 16 äänen
erolla. Tuolloin kokoomuslai-
sista ohi meni Susanna Koski.

Pietarsaaren kokoomuslai-
set uskovat, että keskittämäl-
lä äänet nyt Sankelolle vastaa-
va ei enää toistu.
Erityisesti seudulla luote-
taan Janne Sankelon mielen-
kiintoon liikennehankkeita
kohtaan.

– Ne ovat avainkysymyksiä.
Valtatie 8:n statuksen nos-
taminen ja sen välityskyvyn
saaminen merkityksensä mu-
kaiselle tasolle on yksi seuraa-
van vaalikauden isoja asioita.
Se vaatii nyt vääntövoimaa,
että saadaan asia etenemään
valtakunnan tasolla, Sanke-
lo sanoo.

NIUKAT vaalitappiot ovat
opettaneet hänelle ainakin
sen, että jokainen ääni voi ol-
la ratkaiseva.

Nykyisessä työssään ener-
giayhtiö Vapon sidosryhmä-
johtajana Janne Sankelo sa-
noo saaneensa uutta näkö-
kulmaa elinkeinoelämän kes-
keisiin tarpeisiin, ja poliittis-
ta prosessiakin katsoo uusin
silmin.

– Energiapolitiikan pitää ol-
la pitkäjänteistä. Toimijoi-
den kannalta siitä ei tule yh-
tään mitään, jos päätöksiä
tehdään vaalikausi kerrallaan.

METSÄTEOLLISUUDELLA on
buumi päällä, ja puun käyt-
tö ja biotalous ovat kokonai-
suus, jonka tukemista myös
valtion toimin Sankelo pitää
välttämättömänä.

– Se tapahtuu parhaiten si-
tä kautta, että valtio ei raken-
na uusia keinotekoisia estei-
tä yritysten toimintaympäris-
töön. Sääntö-Suomi on var-
masti aika lähellä lakipistet-
tään. Yritykset toimivat vas-
tuullisesti, mutta meidän on
huolehdittava kilpailukyvys-
tämme globaalisti.

Koulutuksen ja osaamisen
tukeminen esikoulusta yli-
opistoihin on yksi Janne San-
kelon keskeisistä teemoista.

– Kaikkien opinpolut eivät
kuitenkaan ole menestystari-
noita. Meidän täytyy huoleh-
tia, että meillä on koulutus-
järjestelmä, joka ottaa myös
pudokkaista riittävän hyvin
kiinni.

VAASAN vaalipiirin tulokset
voivat olla yllättäviä, Sanke-
lo arvioi.
Perussuomalaiset saivat lä-
hes 39 000 ääntä ja kolme
edustajaa viime vaaleissa.
Puolueen hajoaminen kes-
ken vaalikauden saattaa lii-
kuttaa huomattavaa äänipot-
tia suuntaan jos toiseenkin.

– Tiistaina julkaistun HS-
gallupin mukaan kokoomus
on valtakunnassa kakkosena
sdp:n jälkeen. Hyvällä ehdo-
kasasettelulla pidän mahdol-
lisena, että kokoomus saa kol-
mannen paikan takaisin.

Pentti Höri
ps@pietarsaarensanomat.fi

JANNE SANKELO,
KOK.
- 51-vuotias sidosryhmä-
johtaja Vapolla, entinen
kansanedustaja

- perhe: vaimo ja 4 poikaa,
 asuu omakotitalossa
Kauhavan Kortesjärvellä

- harrastukset: jalkapallo,
erotuomaritoiminta,
metsästys
 mieluiten syö: paistettua
siikaa
...

View on Facebook

Pietarsaaren Kokoomus julkisti tänään tukensa eduskuntavaaliehdokkuudelleni. Kiitokset Jeppikseen! Poikettiin aamulla pj Ilmari Heinosen kanssa asian tiimoilta paikallislehden toimituksessa.
Lisää Jannesta www.jannesankelo.fi
...

View on Facebook

”Yritysten liikkuminen naapurikaupunkien välillä on alueen näkökulmasta nollasummapeliä”

Yle Uutiset Pohjanmaa | Yle Uutiset Pohjanmaa 05-10-2018 Klo 18-22
pe 5.10.2018
...

View on Facebook
Close Menu